ACHIZIȚII PUBLICE - PARTENERIAT PENTRU TRANSFERUL DE CUNOSTINTE ÎN DOMENIUL SSM

Go to content

Main menu:

INVITAŢIE DE PARTICIPARE privind achiziția de de servicii de organizare conferinta de deschidere proiect

COMUNICARE PRIVIND ACHIZIȚIA DIRECTĂ PE BAZA UNEI SINGURE OFERTE cu privire la organizarea procedurii de achiziție de servicii organizare Conferință deschidere proiect Cod CPV 55120000-7 - Servicii de reuniuni si conferințe organizate la hotel (Rev.2) 79952000-2 - Servicii pentru evenimente (Rev.2), 22462000-6 - Materiale publicitare (Rev.2) 55520000-1 - Servicii de catering (Rev.2)

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru protecția Muncii ”Alexandru Darabont” – INCDPM Bucureșt, în calitate de autoritate cont5ractantă organizează procedura de achiziție de servicii organizare Conferință deschidere proiect în conformitate cu prevederile art.7 alin (5) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile art. 43 și urm. din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice din 02.06.2016, aprobate prin HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare. Autoritatea Contractanta- Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru protecția Muncii ”Alexandru Darabont” – INCDPM București aplică procedura de achiziție directă prin solicitarea de oferte direct agenților economici, însoţite de documentele de achizitie, având în vedere că valoarea estimată a achiziției este mai mica de 70.000 lei, conform art.43, alin (3) din Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare. Date despre autoritatea contractantă: Denumire : Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru protecția Muncii ”Alexandru Darabont” – INCDPM București, cu sediul în blv. Ghencea nr. 35A, sector 6, 061692, București.

Obiectul contractului: servicii de organizare conferinta de deschidere proiect în cadrul proiectului Parteneriat pentru transferul de cunoștințe și dezvoltarea de cercetări referitoare la evaluarea și prevenirea riscurilor ocupaționale care pot conduce la dezastre (PROC), ID/Cod SMIS 2014+: POC P_40_182/111954, Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020.

Sursa de finanţare: Contract de finanțare nr. 1/AXA 1/1.2.3.G/21.05.2018, linia bugetară E. Managementul proiectului.

Procedura selectată: Achiziţia se realizează conform prevederilor art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice coroborate cu cele ale art. 43-46 din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, prin achiziţie directă.

Operatorii economici interesati vor transmite oferta spre evaluare la sediul beneficiarului - secretariat, prin fax la nr. 021.315.78.22 sau pe e-mail la adresa [email protected] până la data de 28.01.2019, orele 15.00.

Criteriul de atribuire stabilit este ”Prețul ce mai scăzut”.

Valoarea estimativă a achiziției este de 6.500 lei, fără TVA.

Documente utile:
 
 
Back to content | Back to main menu