ACHIZIȚII PUBLICE - WEBSITE X5 UNREGISTERED VERSION - PARTENERIAT PENTRU TRANSFERUL DE CUNOSTINTE ÎN DOMENIUL SSM

Go to content

Main menu:

INVITAŢIE DE PARTICIPARE Privind achiziția de birotică: telefoane mobile

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru protecția Muncii ”Alexandru Darabont” – INCDPM București, cu sediul Blv. Ghencea nr. 35A, sector 6, 061692, București, Româniavă invită să participaţi la achiziţia directă având ca obiect achiziţia de birotică: telefoane mobile în cadrul activității E. Managementul proiectului

Achiziţia se realizează conform prevederilor art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice coroborate cu cele ale art. 43-46 din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, prin achiziţie directă.

Operatorii economici interesati vor transmite oferta spre evaluare la sediul achizitorului - secretariat, prin fax la nr. 021.315.78.22 sau pe e-mail la adresa [email protected] și o vor incarca in SICAP sub denumirea: OFERTA DE PRET PENRTU TELEFOANE MOBILE CONFORM ANUNT NR. ...” până la data de 12.09.2018, orele 13.00.

Oferta depusă la autoritatea contractantă va cuprinde:
  1. Declaraţie privind evitarea conflictului de interese potrivit art. 59 și 60 din Legea nr. 98/2016, în copie conform cu originalul - Anexa 1
  2. Formularul de oferta tehnico-financiară, însoțită pliante, cataloage, fotografii etc. - Anexa 2.


Ofertele care nu sunt depuse atât în Catalogul de produse/servicii/lucrari din SEAP, cât și prin una din modalitățile prezentate mai sus, până la data și ora stabilite în prezentul anunț nu vor fi luate în considerare și vor fi respinse.

Clarificări cu privire la prezentul anunţ pot fi obţinute în urma solicitărilor primite în scris pe e-mail: [email protected] Perosoană de contact domnul Cristian Marcel Sterian, tel. 021.313.17.26.

Achiziţia se va finaliza prin intermediul Catalogului electronic de servicii şi produse disponibil în SICAP.

Criteriul de atribuire stabilit este „Preţul cel mai scăzut”.

Valoarea estimată a achiziţiei: este de 21.000 lei, fără T.V.A

Valabilitate a ofertei: 30 de zile de la termenul limită de depunere a ofertei, avand caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate a ofertei.

Locul de livrare: ofertantul declarat castigator va livra produsele gratuit la sediul achizitorului din bld. Ghencea nr. 35A, sector 6, Bucuresti pana la data de 28.09.2018.

Prețul ofertei este ferm în lei. Prețul este fix şi nu poate fi modificat sau actualizat pe durata executării contractului.

Publicarea prezentului anunţ are rol de informare/publicitate, nu obligă autoritatea contractantă şi nu exclude de la achiziţie operatorii economici deja înscrişi în catalog cu condiţia prezentării documentelor solicitate prin prezentul anunţ. Scopul acestui anunţ este acela de a determina operatorii economici să-şi înscrie ofertele de preţ în catalogul electronic, astfel încât la data demarării achiziţiei directe şi a verificării catalogului electronic autoritatea contractantă să fi întreprins toate demersurile pentru a se asigura că sunt operatori înscrişi în catalogul electronic, care să-i satisfacă necesitatea de produse/servicii/lucrări. Ulterior publicării prezentului anunţ autoritatea contractantă va aplica prevederile art. 43 - 46 din HG nr. 395/2016.

Documente utile

invitatie de participare (pdf)
Caiet de sarcini (pdf)
Formulare (word)
Contract de furnizare (word)
 
 
Back to content | Back to main menu