Acasă - PARTENERIAT PENTRU TRANSFERUL DE CUNOSTINTE ÎN DOMENIUL SSM

Go to content

Main menu:COMUNICAT DE PRESA

8 mai 2019

IMPLEMENTAREA ACTIVITATILOR DE TIP D
in cadrul proiectului ”Parteneriat pentru transferul de cunoștințe și dezvoltarea de cercetări referitoare la evaluarea și prevenirea riscurilor ocupaționale care pot conduce la dezastre (PROC)”
ID: P_40_182/cod MySMIS 2014+ 111954


Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Protecția Muncii - I.N.C.D.P.M. ”Alexandru Darabont” București, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul ”Parteneriat pentru transferul de cunoștințe și dezvoltarea de cercetări referitoare la evaluarea și prevenirea riscurilor ocupaționale care pot conduce la dezastre (PROC)” finanțat prin Programul Operațional COMPETITIVITATE 2014-2020, Axa prioritară 1: Cercetare, Dezvoltare tehnologică si Inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Actiunea 1.2.3: Parteneriate pentru transfer de cunostințe.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, și cu Ministerul Cercetării și Inovării, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Valoarea totală a proiectului este de 13.150.000 lei, din care valoarea confinanțării UE este de 9.863.262,5 lei.

Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, în calitate de beneficiari, și I.N.C.D.P.M. ”Alexandru Darabont” București, precum și creșterea și îmbunătățirea procesului de cercetare prin aceste legături și sinergii orientate, pe de o parte, către dezvoltarea activității institutului prin specializarea inteligentă și, pe de altă parte, către satisfacerea necesarului specific de cercetare al întreprinderilor în domeniul asigurării securității și sănătății în muncă astfel încât să fie evitate nu numai evenimentele neprevăzute care produc incidente și accidente, dar și cele care cauzează pierderi materiale semnificative.

Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului sunt: realizarea unor cercetări inovative, de real interes, la cererea întreprinderilor beneficiare, respectiv dezvoltarea unui sistem inteligent de asistență a deciziei la proiectarea și dezvoltarea produselor pentru persoane cu deficit, în sensul materializării în acestea a elementelor de siguranță specifice pentru minimizarea riscurilor care pot degenera în dezastre.

Durata de implementare a proiectului este de 60 luni, începând cu data de 21 mai 2018 până la data de 20 mai 2023.

In cadrul activităților de implementare a proiectului s-a verificat expresiei de interes si documentația depusă de întreprinderea SC BAUM Engineering SRL , conform metodologiei de verificare, evaluare si selectie a propunerilor de proiecte depuse de întreprinderi în vederea realizarii parteneriatelor pentru transfer de cunostinte prin realizarea de activitati de cercetare de tip B și D, cazul ajutorului de stat, în baza căreia s-a încheiat contractului subsidiar de cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală în colaborare efectivă între organizația de cercetare și întreprindere nr. 1/08.02.2019, Activități de tip D, încheiat cu întreprinderea SC BAUM Engineering SRL – aprobat de OI prin adresa nr. 6441/04.03.2019.

În cadrul contractului de cercetare subsidiar urmeaza sa se realizeze activități în cadrul obiectivelor de cercetare stabilite la nivelul organizației de cercetare (INCDPM ”Alexandru Darabont” București) și întrerinderii beneficiare (SC BAUM Engineering SRL Arad):

Obiectivul 1 ”Concepția, proiectarea și dezvoltarea unor sisteme eficiente pentru identificarea și evaluarea riscurilor care afectează în muncă persoanele cu deficiențe de vedere” prin:
  • subactivitatea 1 ”Analiza operațională completată cu analiza on-spot și studiul tipologiei riscurilor identificate, Studiul folosirii instrumentelor software în vederea dezvoltării de structuri mixte (decizie+instruire) - se folosesc sistemele X-Rules și Lectora (S.1.1.) Analiza operațională a domeniului în vederea identificării necesităților (referitoare la cunoștințele aferente riscurilor ocupaționale care afectează persoane cu dizabilități de vedere care desfășoară o activitate productivă) și identificarea la fața locului a categoriilor de riscuri și a tipologiei acestora.(S.1.2)”;
  • subactivitatea 2 ”Dezvoltarea structurii cadru de prevenire-mitigare și a draftului pentru MIERO-PD(S.2.1.); Cercetări privind optimizarea (MIERO-PD)(S.2.2)”;


Obiectiv 2 ”Cercetări în vederea dezvoltării unor sisteme eficiente pentru managementul riscurilor la persoanele cu dizabilități” prin:
  • subactivitatea 3 ”Concepția și proiectarea sistemului de decizie (sistem expert) pe baza tehnologiilor specifice și a instrumentelor software achiziționate; Cercetări privind dezvoltarea unei structuri cadru și a unei soluții funcționale de prevenire/mitigare a riscurilor la care sunt expuse persoanele cu dizabilități de vedere încă din faza de concepție-proiectare (SCPM-PD)”
  • subactivitatea 4 ”Cercetări privind dezvoltarea optimizată a unui sistem dedicat pentru instruire- formare în cazul persoanelor cu deficiențe de vedere; Optimizarea și dezvoltarea sistemului astfel încât să poată fi utilizat de către persoanele cu deficiențe de vedere”


În cadrul contractului de cercetare subsidiar sunt descrise activitățile si rezultatele estimate pe fiecare entitate (organizația de cercetare și întreprindere beneficiară), precum si perioadele de implementare.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Date de contact ale beneficiarului:
Adresa: B-dul Ghencea nr.35A, sector 6, București, cod 061692
Tel: +4021.313.31.58; Fax: +4021.315.78.22
Email: [email protected] ; Web: www.inpm.ro
 
Back to content | Back to main menu